10 لیتری آلمانی دهانه بزرگ


وزن (gr) : 500

حجم (Lit) : 10.25

طول (mm) : 230

عرض (mm) : 230

ارتفاع (mm) : 280

قطر دهانه داخل (mm) : 45

قطر دهانه بیرون (mm) : 55